دانلود مداحی باسم کربلائی یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی )


مداحی یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی ) باسم کربلائی

دانلود مداحی و نوحه یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی ) با صدای باسم کربلائی در رسانه بلاگ موزیک Basim Karbalaei

مداحی و نوحه باسم کربلائی صوتی استودیویی یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی ) نماهنگ Mp3 320 بهترین کیفیت

دانلود مداحی باسم کربلائی یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی )

ای محسن که سومین حسین منی

دانلود مداحی باسم کربلائی یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی )

یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی ) ♩♭
ای محسن که سومین حسین منی ♬♩
( صوتی )
یبضعة فاطمه و أمک تکلمک ( دانلود )
ای جگر گوشه فاطمه مادرت با تو حرف دارد ♭♫:?
♩♭
إذا عمری تریده العمر ( صوتی )
اگر زندگی ام را بطلبی تمام سالهای زندگانیم را به تو میدهم ♭♫:?
( نماهنگ )
لجن یولیدی ما راح أبقه یمک ( نوحه )
ولی چه کنم پسرم که زود از پیشت خواهم رفت !!♫
♭♫:?
مثل هالدنیه لتصدق ترحمک …!!
( نوحه )
هرگز باور نکن که این دنیا به تو رحم کند …!!
•♫!
لون بیها رحم جا رحمت أمک ♭♫:?
( نوحه )
که اگر داشت به مادرت رحم می کرد ♭♪
!!!
بالدنیه أولاد یظلمونه وظیفتهم ♭♫:?
♩♭
در این دنیا کسانی هستند که احساس وظیفه شان به ما ظلم کرد ( مداحی )
( نماهنگ )
و شما جره إمصاب أساسه من سقیفتهم ( نماهنگ )
و هر چه مصیبت کشیدیم از جلسه سقیفه آنهاست ( 1402 )
♭♫:?
منهم قلبی مجروح …إسمع کلمتی و روح ♭♪
قلبم از آنها زخم دیده است…حرفم را بشنو و برو ♬♩
♭♪
الدنیه ما ترحمدنیا بیرحم است روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم ( نوحه )
برو خدا به همراهت ای جان مادر که دنیا بیرحم است ( نوحه )
( Mp3 )
بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم ♭♪
از این دنیا چه سود که هنوز نیامده یتیم شدی ( نوحه )
♭♫:?
ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح ♬♩
غیر از درد چیزی ندارد…حرفم را بشنو و برو ( صوتی )
( Mp3 )
الدنیه ما ترحم ( نوحه )
دنیا بیرحم است ( Mp3 )
( Mp3 )
إلک خل أحجی یا آخر بنینی ♭♫:?
بگذار برایت بگویم ای فرزند آخرم ♬♪
…!!
إشترید إبدنیه ما رحمت حنینی ( دانلود )
از این دنیا چه سود که به اشتیاقم برای دیدنت رحم نکرد !!♫
!!♫
بعدنی إبزغری و بزهوة سنینی ♭♫:?
در سر آغاز زندگی و در عنفوان جوانی ام …!!
( صوتی )
الضلع متکسر و لطمه إعله عینی ♭♪
پهلویی شکسته و سیلی بر گونه برایم به جا گذاشته است ( نوحه )
!!♫
صحت من سقطوک إبکل ونینی ( نماهنگ )
هنگامی که تو را سقط کردند با تمام وجود فریاد زدم ( مداحی )
♬♩
یقع قلبی و لا یوقع جنینی ( Mp3 )
که ای کاش قلبم از کار بیوفتد ولی جنینم سقط نگردد ( دانلود )
!!!
من فکرت بیک قلت إسبقنی للجنه ♩♭
به تو فکر کردم گفتم که زودتر از من وارد بهشت شوی ( 1402 )
( مداحی )
بالدنیه لتعیش یتیم و تکبر الونه ♭♫:?
تا در این دنیا یتیم زندگی نکنی و غصه ام بیشتر نگردد !!♫
( نماهنگ )
قبلی سلم الروح …إسمع کلمتی و روح !!♫
قبل از من جان بده…حرفم را بشنو و برو ( نماهنگ )
♭♪
الدنیه ما ترحم ( صوتی )
دنیا بیرحم است •♫!
( صوتی )
روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم ( نوحه )
برو خدا به همراهت ای جان مادر که دنیا بیرحم است ( صوتی )
( صوتی )
بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم ♩♭
از این دنیا چه سود که هنوز نیامده یتیم شدی ♭♪
♬♩
ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح ( نوحه )
غیر از درد چیزی ندارد…حرفم را بشنو و برو ♬♪
•♫!
الدنیه ما ترحم ( نوحه )
دنیا بیرحم است ( مداحی )
( نوحه )
یورده إنقطعت إبین الریاحین ♬♩
ای گل گلچین شده از میان گلها …!!
( Mp3 )
قبل میلادک إتعنى لک البین ( نماهنگ )
جدایی قبل از آمدنت به استقبالت آمد ♭♫:?
♭♪
جدل خل نفترض لو عایش إسنین ♭♫:?
به فرض اگر سالها هم زندگی می کردی ( مداحی )
( صوتی )
الدنیه إتراقبک ما تغمض العین ( دانلود )
این دنیا یک لحظه نیز از تو چشم بر نمی داشت •♫!
( نماهنگ )
مصیرک بیها بس واحد من إثنین ( صوتی )
سرنوشتت در آن تنها به یکی از این دو ختم می شد ♩♭
( صوتی )
لو مثل الحسن لو مثل الحسین ♩♭
یا مانند سرنوشت حسن (ع) یا حسین (ع) ( دانلود )
♭♪
لو عمرک إیطول ییمه و ما متت بالسم ( نوحه )
اگر عمر تو طولانی شود و مسموم نشوی •♫!
( نوحه )
وی نحر الحسین وریدک لا تظن یسلم ( Mp3 )
به همراه حسین (ع) سرت سالم باقی نخواهد ماند ♬♩
( نوحه )
توقع یمه مذبوح …إسمع کلمتی و روح ♬♪
با سری بریده کنار او خواهی افتاد…حرفم را بشنو و برو ( Mp3 )
♬♩
الدنیه ما ترحم …!!
دنیا بیرحم است ( صوتی )
…!!
روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم ( Mp3 )
برو خدا به همراهت ای جان مادر دنیا بیرحم است ♬♪
♬♪
بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم …!!
از این دنیا چه سود وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد ♩♭
•♫!
ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح •♫!
غیر از درد چیزی ندارد…حرفم را بشنو و برو ♬♩
♬♩
الدنیه ما ترحم •♫!
دنیا بیرحم است ( نماهنگ )
( نوحه )
و بالطف لو تعیش إتأدی بیعه ( نماهنگ )
اگر در کربلا بودی با حسین (ع) بیعت می بستی •♫!
!!!
رخیص الدم لبو الیمه تبیعه !!!
خونت را در راه حسین (ع) می بخشیدی ♩♭
( نوحه )
قبلما جثتک توقع صریعه ♩♭
قبل از این که جسمت بر زمین افتد ( مداحی )
♬♩
إبدورک تکفل الحره الودیعه ♬♪
زینب (س) را حمایت می کردی …!!
( نوحه )
لجلها إتغرق الطف بالشریعه ( دانلود )
به خاطر او کربلا را پر از آب می کردی ( صوتی )
( نوحه )
و تالی توقع إجفوفک قطیعه ♬♩
و با دستانی بریده شده بر زمین می افتادی ( نماهنگ )
( 1402 )
خل یاخذ الدور أخوک الما بعد شفته ♭♫:?
بگذار برادر ندیده ات جای تو را بگیرد ( صوتی )
♬♪
الیتسمه عباس و هو الیتکفل بإخته ( دانلود )
نام او عباس (ع) است و حامی خواهرش می شود …!!
•♫!
إبعینه الثارک إیلوح…إسمع کلمتی و روح ( نوحه )
در چشمانش خونخواهی تو نمایان است…حرفم را بشنو و برو ( مداحی )
( Mp3 )
الدنیه ما ترحم •♫!
دنیا بیرحم است !!♫
( 1402 )
روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم …!!
برو خدا به همراهت ای جان مادر که دنیا بیرحم است !!!
♬♩
بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم ( Mp3 )
از این دنیا چه سود که هنوز نیامده یتیم شدی ♬♩
!!♫
ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح ( مداحی )
غیر از درد چیزی ندارد…حرفم را بشنو و برو ( صوتی )
♭♪
الدنیه ما ترحم …!!
دنیا بیرحم است !!!
( 1402 )
أرید إبموتتک یم عتبة ♩♭
می خواهم که با مرگ تو در پشت در ( نماهنگ )
( نوحه )
أواسی حسین حین إبطفله یحتار ( نوحه )
دلدار حسین(ع) باشم در لحظه ای که حیران طفل خود است •♫!
…!!
أشوف الکربله بعیونک آثار …!!
در چشمان تو آثاری از کربلا را میبینم ♬♪
♭♪
مثل عبدالله بس النبله مسمار ♬♪
مانند شهادت علی اصغر(ع) ولی تیر تو میخ است ( صوتی )
( دانلود )
بجیت إعله المصاب الما بعد صار ( مداحی )
بر این مصیبت که واقع نشده است گریه کردم ( مداحی )
♭♪
مثل باب و خیم قلبی إشتعل نار ( 1402 )
مانند درب خانه خیمه های قلبم آتش گرفت ♬♪
( Mp3 )
أبجی إعله طفلین و لا یبرد جمر قلبی ♬♩
بر دو طفل گریه می کنم و آتش قلب من خاموشی ندارد !!!
( نوحه )
من های الأحزان أنوح و أشتکی الربی •♫!
از این غم ها ناله می کنم و به خداوند شکایت می برم ( مداحی )
( Mp3 )
أدعی و دمعی مسفوح…إسمع کلمتی و روح •♫!
با اشکی جاری دعا میکنم…حرفم را بشنو و برو ♩♭
( نوحه )
الدنیه ما ترحم ( Mp3 )
دنیا بیرحم است ( نماهنگ )
!!!
روح الله ویاک ییمه الدنیه ما ترحم ( نوحه )
برو خدا به همراهت فرزندم که دنیا بیرحم است ♭♪
!!♫
بالدنیه شترید إذا أولها تتیتم ( دانلود )
از این دنیا چه سود وقتی که از ابتدا یتیم خواهی شد ( مداحی )
( مداحی )
ما کو غیر الجروح…إسمع کلمتی و روح ♬♪
غیر از درد چیزی ندارد…حرفم را بشنو و برو ( 1402 )
!!!
الدنیه ما ترحم ♬♪
دنیا بیرحم است ♩♭
•♫!
کلشی عمره یخلص حته لو طال ( مداحی )
هر چیزی فانی است حتی اگر عمرش طولانی باشد ( دانلود )
!!♫
فقط وجه الله باقی إبحکم الآجال ( نوحه )
فقط خداوند است که باقی می ماند ( صوتی )
( 1402 )
إمن أقلک روح مو بس کلمه تنقال ( نماهنگ )
وقتی می گویم برو فقط حرف نیست ( صوتی )
( دانلود )
أنا أدری الموت أرحم کل الأحوال ♩♭
من می دانم مرگ در هر حال بهتر است ( نماهنگ )
( صوتی )
إلا إیکون تحمل سبی العیال !!!
مگر اینکه اسارت خانواده ات را تحمل کنی ( مداحی )
♬♪
تنظر وقفت إختک بین الرجال ( دانلود )
و یا ایستادن خواهرت در بین مردها را شاهد باشی •♫!
…!!
أرحم لک الموت و لا تنظر وضع زینب ( صوتی )
بهتر است بمیری و حال زینب(س) را نبینی ( دانلود )
♬♪
سبی و دواوین شماته و حره تتغرب ♭♪
اسارت غربت و مجلس شادی دشمن !!!
( نوحه )
انزینب تبجی و إتنوح…إسمع کلمتی و روح !!♫
زینب گریان و نالان است…حرفم را بشنو و برو ( مداحی )
( نماهنگ )
الدنیه ما ترحم ( دانلود )
دنیا بیرحم است ♬♩

یمحسن ثالث الحسنین إسمک ( استودیویی عربی )

دانلود با کیفیت اصلی Mp3 320
مداحی های پرطرفدار باسم کربلائی

نظر شما پس از تایید درج خواهد شد.